ATS Campodia

Địa điểm: Campuchia

Loại dự án: Building

Hạng mục: Hệ thống Tủ điện Prisma

Năm thực hiện: 2021

Các dự án khác
Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Nhà Quốc Hội Lào

Xem thêm
SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

Xem thêm