SOKHA SIEMRIEP

Địa điểm: Campuchia

Loại dự án: Dự án Chung cư

Hạng mục: Hệ thống máng cáp

Năm thực hiện: 2015