Nhà Quốc Hội Lào

Địa điểm: Lào

Loại dự án: Nhà quốc hội

Hạng mục:
 Toàn bộ tủ MSB, DB, MCC,...

Năm thực hiện:
2020
Các dự án khác
ATS Campodia

ATS Campodia

ATS Campodia

Xem thêm
SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

SOKHA SIEMRIEP

Xem thêm